top of page

Mentobi

A mentoring platform for parents
Your parenting assistant

About Mentobi

منتوبی محصولی است که با ارائه دوره های آموزشی عملی و مشاوره، متناسب با بودجه خانواده، به آگاهی تخصصی و کاربردی والدین کمک می کند تا والدین بتوانند نقش خود را به عنوان والد و همسر در جهت توانمندسازی هرچه بهتر کودک خود، ارتقا دهند. 

Mentobi is a digital platform that provides practical training courses and mentorship, tailored to the family's budget,  to help parents play their roles as parents or partners to empower their children.

Our Team
Pouya Sharifi (Business Designer)
Arefeh Kamyab (UX/UI Designer)
Maryam Dalil (UX Designer)
Mohammad Saghayat (Content Creator)
Hassan Alizadeh (Web & App Developer)

Problem

والدین در مسیر فرزندپروری با چالش ها و مسائل بسیار متنوعی مواجه می شوند اما در دستیابی به منابع قابل دسترس، علمی، معتبر و دارای راه حل های کاربردی دارای مشکل هستند.

Parents who have children less than 9 years old need a reliable and accessible source that provides practical training and mentoring to be able to overcome their parenting challenges.

Solution

یک محصول دیجیتال و آنلاین برای هر والدی در هر شرایط و موقعیتی قابل دسترس است. این محصول می تواند آموزش های علمی و معتبری را ارائه کند تا والدین با تمرین آموخته ها در کارها و رفتار روزمره خود، نقش خود را به عنوان والد و همسر بهبود دهند. در صورت بروز مشکل و چالش های جدی، والدین بتوانند از طریق این محصول با فرد متخصص و معتمد مشورت کنند.

Our mentoring platform helps parents who want to enhance their parenting role and overcome their parenting challenges by providing accessible and affordable guided and tailored mentorship services and raising empowered children.

Process
Empathize
 • Stakeholder interviews
 • User interviews
 • Competitive analysis
Define
 • User Personas
 • Empathy map
 • Point of view
 • (Tam Sam Som)
 • User journey map
Ideate
Prototype
 • Crazy 8's & Primary UI
 • Secondary user interview
 • Site map
 • Task flow
 • Wireframes
 • UI Kit
 • High-Fi wireframes
 • Prototype
Test
 • Usability test

1. Empathize

Stakeholder Interviews

در گام اول، جلسه ای با ذینفعان پروژه برگزار شد. 

insights این گفتگو:

 • هدف اصلی تولید محصولی در بستر آنلاین، ویژه ی والدین و برای کمک به آنها در حوزه والدگری می باشد.

 • در بازار کنونی این حوزه، اکثر محصولات بی کیفیت و فقط محدود به آموزش  های تئوری هستند و به خدمات و ابزار اهمیتی نمی دهند.

 • محصولات و خدمات مشابه برگردانی از منابع غیرفارسی هستند و به تفاوت های فرهنگی و بومی توجهی نشده است.

In the beginning, we held the first meeting with stakeholders to understand the initial idea, and below are the key insights:

 • To build a digital product specifically for parents to help them in the field of parenting.

 • Currently, most existing products in Iran's market are not good enough to adequately address parental needs. They are academic-oriented and not pragmatic.

 • Existing products are usually direct translations from non-Persian resources where they have not paid attention to the cultural and ethnographical differences.

User Interviews

در مجموع با 12 نفر از جنسیت ها، مشاغل و شهرهای مختلف به صورت حضوری و مجازی مصاحبه شد.

دستاوردهای مصاحبه پس از تحلیل با affinity diagram:

 • رفتار والدین در استفاده از تکنولوژی، موبایل و اینترنت

 • اقدامات قبلی والدین برای رشد فردی در حوزه‌ی والدگری

 • ویژگی‌های آموزش با کیفیت از نگاه والدین

 • دیدگاه و رفتار والدین در رابطه با مشورت و مشاوره

 • مسائل و چالش های ذهنی و جسمی والدین

 • چگونگی ارتباط والدین با یکدیگر و با کودک

To start looking at the problem from the users' perspective, we interviewed 12 parents from different demographic backgrounds, both in-person and virtually.

Next, using the Affinity Diagram method, we structured the inputs and divided them into 6 categories:

Parents' behavior in using the internet and digital devices​

Parents prior initiatives for their personal and parental improvement

Characteristics of high-quality education from parents' point of view

Parens' opinion and action about counseling and mentoring

Parents' mental and physical challenges during everyday life

Parent's relationship with their spouse and their children 

Competitive Analysis

در این پروژه در مراحل مختلف و همراه با واضح تر شدن مسیر، بنچمارک و تحلیل رقباهای زیادی انجام شد. در این بخش، برخی از این تحلیل ها را مشاهده می کنید.

We ran several rounds of competitive analysis in various industries to first get to know the current market, and also create a benchmark so that we could understand the strengths and weaknesses of existing players. This also helped us to map out some of the opportunities and threads.

2. Define

User Personas

در ابتدا ویژگی های تمایز دهنده ی کاربرانمان را مشخص کردیم و تلاش نمودیم که پرسوناهای مختلف را به گونه ای تعریف کنیم که تمام این ویژگی ها پوشش داده شوند. 

در نهایت 3 پرسونا تعریف شد که جزئیات آن را در ادامه می بینید:

Using our affinity diagram, we defined three personas as below:

*اینجا به نظرم باید ادیت بشه، به جای افینیتی دیاگرام، باید به ویژگی های تمایز دهنده اشاره بشه

Empathy map

empathy map به ما کمک کرد تا به رفتارهای پرسونا با دقت و وضوح بیشتری بنگریم و pain، gain و jobs پرسونا را دریابیم.

Next, we mapped the empathy maps to have a closer look at our personas' characteristics and define their jobs, pains, and gains.

Point of view

برای being on the same page تمام گروه، به تعیین point of view پرداختیم. نیازهای هر پرسونا را یادداشت کرده و پس از بررسی ریشه های هر نیاز، اشتراکات نیازها را بررسی کردیم. سپس تلاش کردیم بر اساس این اشتراکات نیازها را در دسته بندی های عمیق تر و واحدتری بگنجانیم. پس از همفکری های زیاد به یک point of view واحد و مشخص برای نیاز مشترک همه پرسوناها رسیدیم:

(point of view نوشته بشه)

To help all the team members be on the same page, and have an identical view of our users, we defined the Point of View statement:

3. Ideate

Crazy 8's

برپایه متد crazy 8's، هر فرد از گروه، ایده و ذهنیت خود را از محصولی که بتواند به نیاز کاربر پاسخ دهد، به تصویر کشید.

پس از بررسی ویژگی های مشترک اسکچ ها، به ویژگی های پایه محصول نهایی دست یافتیم و در نهایت یک UI اولیه براساس این یافته ها آماده شد.

Now it was time to apply all the inputs and insights from users to initial ideas. Thus using the Crazy 8's method, each of us drew our own personal ideas to respond to personas' needs. In the end, combining all the sketches and brainstorming them, we came up with an initial UI for our solution.

Initial usability testing

در این مرحله برای تست ایده و راه حل مان، با والدینی که به پرسوناهای ما بسیار نزدیک بودند، مصاحبه کردیم. در این مصاحبه ها ایده و UI اولیه را توضیح داده و فرمی به کاربران دادیم که در صورت تمایل می توانستند در آینده نسخه اولیه محصول ما را به صورت رایگان دریافت کرده و استفاده کنند و در ازای آن، تعهد ارسال فیدبک درباره محصول از آنها گرفته میشد.

در مجموع از 7 نفر مصاحبه شونده، 5 نفر ابراز تمایل نموده و فرم تعهد را پر کردند.

این نتیجه برای ما بسیار مفید و امیدبخش بود و اطمینان ما را به ایده خود بیشتر کرد.

To test our initial solution, we interviewed 7 parents who were a close match with the personas. We showed them our sketches and then asked them to fill out the commitment form. We asked them to confirm that they will use this product for free and give us their honest feedback. 

5 out of 7 participants declared their interest in using the product which was a confirmation for us to proceed with the idea.

Site map

با طراحی و تعیین سایت مپ پاسخ سوالات زیر واضح تر شدند:

 • محصول ما به چه بخش هایی نیاز دارد؟

 • هر بخش شامل چه زیر مجموعه هایی است؟

 • هر بخش و زیر مجموعه چه عنوانی می تواند داشته باشد؟

 • کاربر چه تسک هایی را در محصول می تواند انجام دهد؟

Next, we crafted the potential site map in order to understand how users navigate through the website, and also to visualize how individual pages or site sections are related to each other. 

Task flow

در ادامه می توانید مسیرهای کاربری برای انجام هر تسک در محصول را ببینید:

To map out the user's actions when they complete a specific task, we draw their task and user flow:

4. Prototype

Wireframes

UI Kit

High-fi wireframes

Prototype

5. Test

این محصول در حال حاضر در حال برنامه نویسی و پیاده سازی می باشد.

پس از برنامه نویسی کامل و آماده سازی محتواهای اولیه سایت، مراحل تست نیز انجام خواهند شد.

This product is currently being developed by the developer while we are working on improving other features.

Notes:

در این پروژه موازی با متد Design thinking از متد 24 Steps to a Successful Startup (Bill Aulet) نیز استفاده شد.

bottom of page